Koneksyon Aprantisaj la

Students 16

MISYON

Koneksyon Aprantisaj la angaje nan otonòm fanm atravè edikasyonEspesyalman, Koneksyon Aprantisaj la gen pou objaktif pou bay zouti pou otonòm fanm ki pa edike, ki manke yon diplòm lekòl segondè, oswa ki pale lòt lang pase angle.

KONEKSYON APRANN POU EDIKASYON GRANMOUN

Depi 1994 CSJ Learning Connection for Adult Education, Inc., yon ministè patwone Sisters of St. Joseph, ap sèvi bezwen edikasyon fanm imigran yo nan zòn Brentwood, Long Island, NY. Nan afilyasyon ak Distri Lekòl Piblik Brentwood, Angle kòm yon Nouvo Lang se konsantre nan kourikoulòm nan, kòm nouvo vini sa yo aprann ki jan yo pale angle ak ajiste nan sosyete nan peyi Etazini. Yo bay lòt klas nan alfabetizasyon debaz ak pou moun k ap chèche jwenn diplòm ekivalans nan lekòl segondè.

Atravè sibvansyon ak jenewozite byenfèktè yo, Learning Connection byen ekipe ak òdinatè ak SmartBoards pou ansèyman klas la. Anplis de sa, yon bibliyotèk timoun amelyore aprantisaj anglè paske manman yo ka prete liv pou yo pote lakay yo pou yo li bay pitit yo apre yo fin pratike lekti liv yo nan klas la. Nan fason sa a, konpetans alfabetizasyon fanmi yo amelyore.

Pandan ane a, atelye yo bay nan domèn tankou sante fanm, nitrisyon, alfabetizasyon finansye, pwoblèm imigrasyon ak sekirite lakay ak pèsonèl.

Anplwaye a gen pwofesè nan distri lekòl la ak volontè, anpil ladan yo se pwofesè retrete. Patisipan yo ale nan klas senk jou pa semèn, lendi jiska vandredi, soti 9:30 AM jiska 12:30 PM. Gen yon frè enskripsyon nominal epi klas yo finanse atravè bidjè Edikasyon Adilt Eta New York la. Enskripsyon fèt de fwa pa ane, nan mwa septanm ak janvye.

ENFÒMASYON KONTAK
Koneksyon Aprantisaj la
1725 Brentwood Road, Bilding 2
Brentwood, NY 11717
631-951-4783
csjtlc@optonline.net