Fòmasyon direksyon espirityèl

Direksyon espirityèl se yon ministè espesyalize nan Legliz la. Se yon fason ki gen favè pou sèvi yon lòt kwayan, ede lòt la grandi nan entimite ak Bondye epi pou l viv konsekans entimite sa a. Direktè espirityèl ki resevwa fòmasyon yo gen yon background nan ministè, ladrès kominikasyon, dinamik pèsonalite, ak divès resous nan lapriyè, espirityalite ak ekriti. Pandan ke kèk direktè yo ka resevwa fòmasyon konseye pastoral oswa sikolojik, rezoud pwoblèm oswa terapi se pa konsantre nan. Olye de sa, ni direktè ni direktè yo dakò pou yo rankontre regilyèman yon fason pou moun k ap dirije a ka peye plis atansyon sou aksyon Bondye.

Sunlight falls on the rural lane in the misty autumnal forest. Photo taken in September.

Ki sa ki direksyon espirityèl?

Direksyon espirityèl se ministè espesyalize nan Legliz la. Se yon fason ki gen favè pou sèvi yon lòt kwayan, ede lòt la grandi nan entimite ak Bondye epi pou l viv konsekans entimite sa a.

A positive young therapist of Pacific Islander descent smiles while talking with an unidentifiable female client during a psychotherapy session.

Poukisa ou ta bezwen yon Direktè espirityèl?

Bezwen pou yon Direktè espirityèl vini lè ou vle devlope yon relasyon pi pwofon ak Bondye. Lè w chèche Bondye sanble nan yon kalfou. Lè ou vle eksplore nouvo metòd lapriyè oswa lapriyè vin difisil. Lè ou santi ou bezwen pou yon moun ede ou nan disène apèl Lespri a oswa lè ou santi ou bezwen pou yon konpayon nan vwayaj espirityèl la pou mache avè ou epi koute. 

When did you start feeling this way?

Kisa k ap pase nan direksyon espirityèl? Kisa mwen ka atann?

Direktè a ede w vin pi plis konnen kiyès Bondye ye pou ou. Ede ou remake mouvman Bondye nan evènman yo nan lavi ou, ak nan lapriyè ou pandan y ap koute istwa ou. 

Tuscany, Italy

Yo mande anpil gason ak fi ki aktif nan ministè Legliz la jodi a pou yo koute e pou yo prezan ak moun ki nan bezwen yo. Nou ofri yon pwosesis fòmasyon twazan pou ede w konnen apèl ou genyen pou w vin yon Direktè espirityèl. 

Image of saint Ignacio de Loyola in the church of the Sacred Heart of Jesus in Havana

Ki sa ki Egzèsis espirityèl yo? Egzèsis espirityèl yo se yon fason estriktire pou priye ak Ekriti Sakre yo. Yo rele l tou Retreat in Everyday Life paske se yon fason pou w entegre lavi w chak jou ak lapriyè w. Obsève aksyon Bondye nan tout sikonstans lavi ou se yon eksperyans etonan.

Ou enterese nan Fòmasyon Direksyon Espirityèl oswa Egzèsis espirityèl St. Ignatius Pwogram epi ou vle aprann plis?

Si w enterese nan nenpòt pwogram tanpri ranpli fòm demann ki anba a epi asire w ke w mete non konplè w, nimewo telefòn ou ak nenpòt kesyon ou ka genyen konsènan Pwogram Direksyon espirityèl nou yo. Ou ka kontakte Biwo Direksyon Espirityèl tou nan 631-273-1187 ekstansyon 411 oswa voye yon imèl ba sdfp@csjbrentwood.org.

Kontakte