Newsday mete aksan sou Sè yo planifye pou konstwi 140 apatman abòdab nan Brentwood.

6 fevriye 2024

Screenshot 2024 02 06 154426

Concern Housing, yon pwomotè lojman san bi likratif, te rive jwenn yon kontra ak Sè St.
konvèti ansyen Akademi St. Joseph nan Brentwood an 140 apatman abòdab.
Devlopman an pral gen ladan yon melanj de apatman estidyo, yon ak de chanm ak mwatye restriksyon
bay moun ki gen pi ba revni ak lòt mwatye a deziyen kòm lojman sipò.
Lojman sipò yo, ki bay rezidan yo sèvis sosyal tou, pral gen inite yo atribye ba yo
veteran ak kondisyon sante konpòtmantal, granmoun aje ak moun ki gen andikap fizik, dapre
plan preliminè ke Concern Housing pataje.
De kote yo poko fèmen sou vant bilding akademi yo, ki se anviwon 500,000
pye kare sou yon pòsyon 15.5-acre nan kanpis 212-acre sè yo. Yo te refize pataje vant lan
pri anvan kontra a final. Akademi an, yon lekòl prive Katolik pou elèv ki soti nan jadendanfan
jiska klas 12yèm ane, fèmen an 2009.

Klike la a pou kontinye li

Pataje paj sa a: