Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

22 novanm

Kòmantè koupe sou November 22

 

Souvni Manman Sen Jan Fontbonne
Refondatè Sè Sen Jozèf yo
Refleksyon

Jodi a nou onore memwa Manman Sen Jan Fontbonne. Pandan revolisyon fransè Jeanne Fontbonne te pran nan boulvès politik tan yo. Li te yon fanm ki nan laj vennsis an te eli siperyè nan yon kouvan pwospere e ki a laj de trant-kat te nan prizon fè fas a ekzekisyon pwobab. Li te pèdi kouvan li ak tout resous li yo; kominote li a te kraze. Gen kèk nan sè l yo ki te mouri nan guillotine a e lòt moun te retounen lakay yo oswa yo te kache. Li te pèsekite paske li pa t ap rejte valè ak kwayans li. Finalman, li te vin yon prizonye ki pa gen okenn kontwòl sou avni li e ki pa gen okenn rekou. Pa te gen anyen ki rete bò kote l ', men, konviksyon enteryè li te grenn nan nouvo lavi. Aprè revolisyon an te fini, Jeanne Fontbonne, ki te jis chape guillotine a, te rele pou refonde Sè Sen Jozèf yo, Li fè sa avèk siksè e Lespri li se kounye a eritaj nan Sè Sen Jozèf toupatou.

Lapriyè

Se pou fanm ki gen lafwa ak kouraj kontinye fòme listwa.

Aksyon

Jeanne Fontbonne avèk kouraj te reponn moman li nan listwa.
Kisa nou rele pou nou fè nan tan nou an? Ki jan nou ka reponn?

Lekti Sigjere

Figi vanyan sa a se te yon fanm ki te gen anpil adaptabilite ak fleksibilite, yon fanm ki te gen kouraj ak odas, yon fanm ki gen kouraj nan travay li, se pa paske li te sèten nan pwòp fòs li, men paske li te konte sou pwovidans ki renmen Bondye, e li te mete konfyans li. kareman la…Li te gide sè yo nan sezi tout opòtinite pou sèvi Bondye ak frè parèy la. Li te mande chak sè l yo menm atansyon sa a ki fèt nan inyon entim ak Bondye ak yon sèvis konpasyon ak lanmou frè parèy la.
Soti nan Lapriyè Sonje Manman Sen Jan

Nan kèlkeswa pati nan mond lan nou ye, nou pa janm egzile…an Ewòp, osi byen ke nan Amerik, Bondye se temwen tout kote nan travay ak lit nou yo… Tout volonte mwen se pou nou vin sen, epi pou kominote nou yo dwe edifyan. Mwen sipliye Bondye pou l vide pi bèl benediksyon Bondye yo sou ou epi ede w toujou ak gras Bondye.
Lèt Manman Sen Jan pou Sè yo Ozetazini

O, sè m yo, se pou nou youn renmen lòt.
Manman Sen Jan Fontbonne

Nan demach ou yo, asire w ke se Bondye sèl ki enspirasyon yo ak objektif yo.
Soti nan Maksim pèfeksyon Sè Sen Jozèf yo

Antanke kongregasyon gwo lanmou Bondye a, nou kwè Bondye ki renmen nou an prezan nan tout kreyasyon an e li anvi li epandan. Anrasinen nou nan levanjil Jezi a mande nou pou nou apwofondi konsyans nou sou gwo enjistis sistemik nan epòk nou an. Nou angaje tèt nou nan risk ak pri pou ankouraje bon relasyon ak jis pami tout sè ak frè nou yo ak Latè kay komen nou an. Nou rekonèt koupab pwòp patipri nou yo ak patisipasyon nou nan politik ak pratik sosyal, politik ak relijye opresif. An repons a peche rasis la ak lòt mal, nou pwomèt tèt nou sibi transfòmasyon pèsonèl ak kominal. Nou angaje tèt nou pou pataje resous espirityèl ak materyèl nou yo, pou fè rezo ak patenarya, ak pou kreye fòmasyon kontinyèl ak opòtinite edikasyonèl pou adrese rasis, jistis restorativ, refòm imigrasyon, trafik moun, prejije LGBTQIA, inegalite sèks, chanjman nan klima, ak lòt pwoblèm k ap parèt. . Nan fason sa a, nou travay nan direksyon pou transfòmasyon tèt nou, kongregasyon nou an, divès kominote kote n ap viv ak travay, ak mond nou an.
Deklarasyon Direksyon 2021

Nou kwè ke nou kreye lavni an pandan n ap avanse ak Lespri a nan bay tout ekspresyon don nou yo antanke fanm nan Legliz la pataje egalman nan misyon li—nan viv yon lavi ki senp, ki nan lapriyè, ki gen kouraj ak konpasyon—nan pwoklame ak vwa pwofetik. Levanjil la bay tout moun—nan ranfòsman antrepriz nou antanke fanm nan kominote—nan demontre kwayans nou nan diyite moun nan ak apèl la pou asire diyite sa a pou tout fanm ak gason—nan eksprime solidarite nou ak pòv yo ak moun ki maltrete yo, nan lafwa ak espwa nou aksepte defi kwayans sa yo enplike.
Deklarasyon Vizyon, Sè St Joseph

Antanke Sè Sen Jozèf, karis nou an rele nou renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Nou kwè ke tout se yon sèl e ke apèl nou an se pou yon lanmou enklizif aktif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an - tè, dlo, plant, ak bèt. Nou wè tèt nou ann inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy Bondye a kontinye revele. Nou rekonèt responsablite nou pou balanse bezwen kominal nou yo ak bezwen kominote Latè kounye a ak nan lavni.
Deklarasyon Etik Tè, Sè St Joseph