Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 oktòb

Kòmantè koupe sou October 11
Jounen Entènasyonal Tifi a
Refleksyon

Depi 2012, 11 oktòb te make kòm Jounen Entènasyonal Tifi a. . Tèm pou 2020 la se Vwa Mwen, Avni Egal Nou.

Jounen sa a gen pou objaktif pou mete aksan sou bezwen ak defi tifi yo fè fas ak abòde, pandan y ap ankouraje otonòm tifi yo ak akonplisman dwa moun yo. Pwogrè pou tifi adolesan yo pa kenbe vitès ak reyalite yo fè fas jodi a, epi COVID-19 ranfòse anpil nan twou vid ki genyen sa yo. Inegalite timoun tifi yo se yon gwo pwoblèm atravè lemond ki gen ladann anpil domèn tankou inegalite nan edikasyon, nitrisyon, dwa legal, swen medikal, pwoteksyon, onè, ak maryaj timoun pami lòt moun. Ti fi adolesan yo gen dwa pou yo gen yon lavi ki an sekirite, edike ak an sante, pa sèlman pandan ane fòmasyon enpòtan sa yo, men tou pandan y ap vin gen matirite pou vin fanm. Ozetazini kote nou te fè anpil pwogrè nan otorize tifi, nati patriyakal nan sosyete a toujou ankouraje pèsepsyon ke fanm yo mwens konpetan pase gason ak dezyèm apre yo. Mwens fanm nan pozisyon pouvwa nan tout nivo, inegalite salè, ak abi seksyèl nan espas travay la tout temwaye lefèt ke gen anpil bagay pou fè pou chanje kwayans ak atitid anrasine ki kache anba pwogrè sifas yo.
Adapte de bilten Nasyonzini

Lapriyè

Se pou nou rekonèt valè ak diyite chak moun.

Aksyon 

Otorize pwòp pitit fi ou yo epi anseye yo yo pa enferyè. Pa trete timoun piti kòm siperyè. Anseye ti gason ak tifi youn respè ak apresyasyon youn pou lòt. Egzamine pwòp atitid ou. Chanje kote sa nesesè.

Lekti Sigjere

Pa gen ni jwif ni grèk, pa gen ni esklav ni lib, pa gen ni gason ni fi, paske nou tout fè yon sèl nan Jezikri.
Galat 3:28

Kèlkeswa kote l ap viv, chak ti fi sou planèt sa a merite chans pou yo aprann ak grandi, pou yo devlope lespri l ak talan li, epi pou yo viv yon lavi pwòp li chwazi. Malgre ke nou te fè lavi siyifikativman pi bon pou pitit fi nou yo pase sa li te ye pou manman nou yo ak grann nou yo, nan twòp pati nan mond lan, tifi yo toujou sou-evalye, derespekte, abi, ak anpeche yo kontribye nan sosyete a.
Barack Obama

Retire baryè ki kenbe fanm ak tifi yo sou maj nan lavi ekonomik, sosyal, kiltirèl ak politik dwe yon pi gwo priyorite pou nou tout – biznis, gouvènman, Nasyonzini, ak sosyete sivil la.
Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Ban Ki-moon

Tifi yo se youn nan fòs ki pi pwisan pou chanjman nan mond lan: Lè yo rekonèt dwa yo, yo satisfè bezwen yo, epi yo tande vwa yo, yo mennen chanjman pozitif nan fanmi yo, nan kominote yo ak nan mond lan.
Kathy Calvin, Prezidan ak Direktè Jeneral Nasyonzini

Nou pa kapab tout reyisi lè mwatye nan nou yo kenbe. Nou mande sè nou yo atravè mond lan pou yo gen kouraj - pou yo anbrase fòs nan tèt yo epi reyalize tout potansyèl yo.
Malala Yousafzai, gayan Pri Nobèl Lapè

Pwochenn fwa ou pral rele yon ti fi "bossy" di pito "Li gen konpetans lidèchip egzekitif".
Sheryl Sandberg, COO ak Manm Konsèy la, Facebook

Pa gen okenn dout ankò ke fanm yo konpetan menm jan ak gason. Diferans sèks yo gide pa nouri, kòm sosyete a trete ti gason ak tifi yon fason diferan depi yon laj byen bonè.
Naveen Jain, Fondatè InfoSpace

Afè kòm dabitid ak fanm yo kite nan desizyon ki afekte yo, ak bezwen patikilye yo ak sikonstans neglije nan rezilta yo, pa dwe kontinye.
Helen Clark, Administratè Pwogram Nasyonzini pou Devlopman (PNUD)

 Mwen mande fanm pou youn leve lòt, pou yo fè byennèt lòt yon priyorite, epi pou yo pa janm wont yon fanm pou chwa li fè yo.
Frieda Pinto, aktris ak aktivis dwa fanm

Gen plis pase 500 milyon tifi adolesan k ap viv nan monn devlope jodi a. Chak youn nan yo ka potansyèlman ede kraze sik povrete ant jenerasyon an, ak efè rid ki miltipliye atravè sosyete li a.
Anthony Lake, Direktè Egzekitif Fon Nasyonzini pou Timoun (UNICEF)

Nou konnen kounye a ke san egalite sèks ak yon wòl konplè pou fanm nan sosyete a, nan ekonomi an, nan gouvènans, nou pa pral kapab reyalize mond lan nou te espere.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Sou-Sekretè Jeneral Nasyonzini ak Direktè Egzekitif, Nasyonzini Fi

 

Eske'w te Konnen?

  • Atravè lemond, prèske 1 ti fi sou 4 ki gen laj 15-19 an pa ni travay, ni nan edikasyon oswa fòmasyon konpare ak 1 ti gason sou 10 ki gen menm laj. Nan lane 2021, anviwon 435 milyon fanm ak tifi pral viv ak mwens pase $1.90 pa jou, ki gen ladan 47 milyon moun ki te pouse nan povrete akòz COVID-19.
  • 1 fanm sou 3 atravè lemond te fè eksperyans vyolans fizik oswa seksyèl. Done k ap parèt yo montre ke depi epidemi COVID-19 la, vyolans kont fanm ak tifi (VAWG), e sitou vyolans domestik, te ENTANSIFIE.
  • Omwen 60% nan peyi toujou fè diskriminasyon kont dwa pitit fi yo pou eritye tè ak byen ki pa tè nan swa lalwa oswa pratik.