Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 oktòb

Kòmantè koupe sou October 11

Nasyonzini Jounen Entènasyonal Tifi a

Refleksyon


Depi 2012, 11 oktòb te make kòm Jounen Entènasyonal Tifi a. . Tèm pou 2022 se "Jenerasyon dijital. Jenerasyon nou an.” Li bay yon platfòm pou kominote mondyal la konprann dezavantaj tifi yo fè fas. 

Sa a day vize mete aksan sou ak adrese bezwen ak defi tifi yo fè fas a, epi ankouraje otonòm tifi yo ak akonplisman dwa moun yo. Pwogrè pou tifi adolesan yo pa kenbe vitès ak reyalite yo fè fas jodi a. Inegalite timoun tifi yo se yon gwo pwoblèm atravè lemond ki gen ladann anpil domèn tankou inegalite nan edikasyon, nitrisyon, dwa legal, swen medikal, pwoteksyon, onè, ak maryaj timoun pami lòt moun. Ti fi adolesan yo gen dwa pou yo gen yon lavi ki an sekirite, edike ak an sante, pa sèlman pandan ane fòmasyon enpòtan sa yo, men tou pandan y ap vin gen matirite pou vin fanm. Ozetazini kote nou te fè pwogrè nan otorize tifi yo, nati patriyakal nan sosyete a toujou ankouraje pèsepsyon ke fanm yo mwens konpetan pase gason ak dezyèm apre yo. Mwens fanm nan pozisyon pouvwa nan tout nivo, inegalite salè, ak abi seksyèl nan espas travay la tout temwaye lefèt ke gen anpil bagay pou fè pou chanje kwayans ak atitid anrasine ki kache anba pwogrè sifas yo.  600 milyon tifi adolesan nan mond lan te montre plizyè fwa ke, bay konpetans yo ak opòtinite yo, yo kapab moun k ap fè chanjman dfè pwogrè nan kominote yo, rebati pi fò pou tout moun, enkli fanm, ti gason ak gason. Li se tan pou kanpe ak ak pou tifi yo epi envesti nan yon avni ki kwè nan lidèchip ak potansyèl yo. 

Lapriyè

Se pou nou rekonèt valè ak diyite chak moun.

Aksyon

Otorize pwòp pitit fi ou yo epi anseye yo yo pa enferyè. Pa trete timoun piti kòm siperyè. Anseye ti gason ak tifi youn respè ak apresyasyon youn pou lòt. Egzamine pwòp atitid ou. Èske ou perpétuer ansyen patipri patriyakal? Chanje kote sa nesesè.

Lekti Sigjere

Pa gen ni jwif ni grèk, pa gen ni esklav ni lib, pa gen ni gason ni fi, paske nou tout fè yon sèl nan Jezikri.
Galat 3:28
 

Kèlkeswa kote l ap viv, chak ti fi sou planèt sa a merite chans pou yo aprann ak grandi, pou yo devlope lespri l ak talan li, epi pou yo viv yon lavi pwòp li chwazi. Malgre ke nou te fè lavi siyifikativman pi bon pou pitit fi nou yo pase sa li te ye pou manman nou yo ak grann nou yo, nan twòp pati nan mond lan, tifi yo toujou sou-evalye, derespekte, abi, ak anpeche yo kontribye nan sosyete a.
Barack Obama

Retire baryè ki kenbe fanm ak tifi yo sou maj nan lavi ekonomik, sosyal, kiltirèl ak politik dwe yon pi gwo priyorite pou nou tout – biznis, gouvènman, Nasyonzini, ak sosyete sivil la.
Sekretè Jeneral Nasyonzini an, Ban Ki-moon

Tifi yo se youn nan fòs ki pi pwisan pou chanjman nan mond lan: Lè yo rekonèt dwa yo, yo satisfè bezwen yo, epi yo tande vwa yo, yo mennen chanjman pozitif nan fanmi yo, nan kominote yo ak nan mond lan.
Kathy Calvin, Prezidan ak Direktè Jeneral Nasyonzini

Nan tan kap vini an, pa pral gen okenn lidè fi. Pral jis gen lidè.
Sheryl Sandberg

Gason souvan mande m ', 'Poukisa karaktè fi ou yo paranoya?' Se pa paranoya. Se rekonesans sitiyasyon yo.
Margaret Atwood

Pa gen okenn dout ankò ke fanm yo konpetan menm jan ak gason. Diferans sèks yo gide pa nouri, kòm sosyete a trete ti gason ak tifi yon fason diferan depi yon laj byen bonè.
Naveen Jain, Fondatè InfoSpace

Afè kòm dabitid ak fanm yo kite nan desizyon ki afekte yo, ak bezwen patikilye yo ak sikonstans neglije nan rezilta yo, pa dwe kontinye.
Helen Clark, Administratè Pwogram Nasyonzini pou Devlopman (PNUD)

Yon monn plen fanm otorize se pa youn kote gason yo majinalize. Se yon mond kote tout moun ap pwospere.
Purnima Mane, Prezidan ak Direktè Jeneral Pathfinder International

Plis mwen te pale sou feminis se plis mwen te reyalize ke batay pou dwa fanm yo twò souvan vin synonym ak rayi moun. Si gen yon bagay mwen konnen pou sèten, li se ke sa a dwe sispann.
Emma Watson

Nou konnen kounye a ke san egalite sèks ak yon wòl konplè pou fanm nan sosyete a, nan ekonomi an, nan gouvènans, nou pa pral kapab reyalize mond lan nou te espere.
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Sou-Sekretè Jeneral Nasyonzini ak Direktè Egzekitif, Nasyonzini Fi

Jistis se sou asire w ke yo politès se pa menm bagay la ak trankil. An reyalite, souvan, bagay ki pi jis ou ka fè se souke tab la.
Alexandria Ocasio-Cortez

Eske'w te Konnen?

  • Atravè lemond, prèske 1 ti fi sou 4 ki gen laj 15-19 an pa ni travay, ni nan edikasyon oswa fòmasyon konpare ak 1 ti gason sou 10 ki gen menm laj. Rive 2021, anviwon 435 milyon fanm ak tifi t ap viv ak mwens pase $1.90 pa jou, ki gen ladan 47 milyon ki te pouse nan povrete akòz COVID-19.
  • 1 fanm sou 3 atravè lemond te fè eksperyans vyolans fizik oswa seksyèl. Done k ap parèt yo montre ke depi epidemi COVID-19 la, vyolans kont fanm ak tifi (VAWG), e sitou vyolans domestik, te entansifye.
  • Omwen 60% nan peyi toujou fè diskriminasyon kont dwa pitit fi yo pou eritye tè ak byen ki pa tè nan swa lalwa oswa pratik.