Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 oktòb

Kòmantè koupe sou October 13

Refleksyon

“Nou konnen Jezi, moun Nazarèt, se te yon moun istorik, yon moun ki te viv konviksyon l yo jis nan pwen lanmò. Li te rann temwayaj nan tan li ak kontèks li sou yon Bondye ki gen konpasyon ak padon san kondisyon. Li te geri epi egzòse. Li te rejte vyolans e li te mete moun deyò nan tab la. Li te kanpe... pou yon lòd gratis dominasyon. Antanke kretyen nou kwè, anplis, ke Bondye te parèt pi totalman nan Jezi. Grasa lafwa, nou kenbe Jezi Kris la fè Bondye prezan pou nou.

Barbara Fiand

Lapriyè

Se pou m viv lavi m nan imite lavi Jezi.

Aksyon

Nan kontèks tan mwen an, ki jan pou m rann temwayaj sou yon Bondye ki gen konpasyon ak padon san kondisyon? Èske mwen kondisyone pa prejije ak opinyon piblik pou pa mete kèk moun nan konpasyon ak padon mwen? Ki sa lavi Kris la temwaye pou mwen?

Lekti Sigjere

Lè sa a, Jezi te kòmanse vwayaje nan tout vil yo ak tout ti bouk yo, li t'ap moutre moun yo anpil bagay nan sinagòg yo, li t'ap anonse bon nouvèl wayòm nan, li geri tout maladi ak tout maladi. Lè li wè foul moun yo, li te gen pitye pou yo, paske yo te boulvèse e yo te dekouraje, tankou mouton san gadò. Apre sa, li di disip li yo: “Rekòt la anpil, men travayè yo pa gen anpil. Donk, mande Senyè rekòt la pou l voye travayè nan rekòt li a."

Matye 9:35-37

Paske nan li tout plenitid Bondye a rete sou fòm kòporèl.
Kolosyen 2:9

Menm jan Papa a renmen mwen, se konsa mwen renmen nou. Kounye a rete nan lanmou mwen. Si nou obeyi kòmandman mwen yo, n'a rete nan renmen mwen, menm jan mwen te obeyi kòmandman Papa m' yo e mwen rete nan renmen l'... Men kòmandman mwen an: Se pou nou youn renmen lòt menm jan mwen renmen nou... Ou menm, li chwazi ou pou w ale pote fwi, fwi ki pral dire. Men kòmandman mwen an: Yonn renmen lòt.
Jan 15:9-17 

Mwen konnen lèzòm e mwen di nou ke Jezikri pa sèlman yon moun. Ant li menm ak tout lòt moun nan mond lan pa gen okenn tèm posib pou konparezon. Aleksann, Seza, Charlemagne, ak mwen te fonde anpi. Men, sou kisa nou te repoze kreyasyon jeni nou an? Sou fòs. Jezikri te fonde anpi li sou lanmou; e nan lè sa a dè milyon de moun ta mouri pou li.
Napoleon

Pandan syèk yo ap pase, prèv la ap akimile ki montre ke, dapre efè li sou listwa, Jezi se lavi ki pi enfliyan ki te janm viv sou planèt sa a.
Kenneth Scott Latourette

Lè mwen te timoun mwen te resevwa enstriksyon ni nan Bib la ak nan Talmud la. Mwen se yon jwif, men mwen kaptive pa figi lumineux Nazarèt la... Pèsonn pa ka li Levanjil yo san yo pa santi prezans aktyèl la nan Jezi. Pèsonalite li bat nan chak mo. Pa gen okenn mit ki ranpli ak lavi sa yo.
Albert Einstein

Mesaj Kris la se pa Krisyanis. Mesaj Kris la se Kris la.
Gary Amirault

Jwif yo te eseye kenbe Kris la nan lalwa yo, alòske moun Lagrès yo t ap chèche fè l tounen yon filozofi; Women yo te fè nan li yon anpi; Ewopeyen yo te redwi l 'nan yon kilti, epi nou Ameriken yo te fè yon biznis nan li.
JB Phillips, Bondye ou a twò piti

Revandikasyon Jezi yo difisil paske yo mande pou nou fè yon bagay ekstraòdinè. An menm tan li mande nou pou nou konsidere [akt bonte] sa yo kòm yon bagay nòmal, òdinè.
Albert Schweitzer