Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 oktòb

Kòmantè koupe sou October 15
Refleksyon

Jodi a, Sè Sen Jozèf yo selebre anivèsè fondasyon fòmèl yo an 1650. Nou sonje kouraj ak kreyativite premye sè sa yo, ki nan yon sosyete kote yo pa t atann pou fanm yo ni pyonye ni inovatè yo te rive vin toulede. Lespri ki te ankouraje aksyon yo a se te yon konviksyon ke tout moun fè youn nan lanmou Bondye e nou ini ak responsab youn pou lòt. Rele Levanjil ki te enspire yo a se apèl Levanjil la pou tout kretyen yo: “Se pou youn renmen lòt menm jan mwen renmen nou”. Lanmou sa a te pèmèt yo, san resous oswa pouvwa, pran desizyon pou yo fè “tou sa ki nesesè” pou sèvi pwochen yo epi eseye “geri malè” nan epòk yo. Vizyon yo te siviv Revolisyon fransè a e yo te enspire lòt moun pou kounye a, plis pase 370 ane apre, kongregasyon an gen manm atravè lemond toujou ap travay pou gaye vizyon lanmou ki eksprime atravè inite ak sèvis. (Gade Sou nou paj sit entènèt nou an. Desann nan Istwa.) 

Lapriyè

Se pou nou kontinye viv gide pa renmen Bondye ak pwochen.

Aksyon

Reflechi sou kesyon an: "Ki moun ki frè parèy mwen?" Nan limyè a nan yon 21st syèk konpreyansyon sou linivè a, nan tan an nan yon pandemi ki ka touye moun, ki sa sa vle di pou ou? Ki jan li ka gide aksyon w ak atitid ou anvè tout lòt moun?

Lekti Sigjere

"Mèt, ki pi gwo kòmandman nan Lalwa?" Jezi reponn li: “Renmen Senyè a, Bondye w la, ak tout kè w, ak tout nanm ou e ak tout lide ou. Sa a se premye ak pi gwo kòmandman an. Epi dezyèm lan se tankou li: renmen pwochen ou tankou tèt ou.
Matye 22:36-40

Mwen pa vin sèvi, men pou sèvi.
Matye 20:28

Nou patisipe nan misyon Jezi ki te vin pote rèy Bondye a nan revele lanmou Bondye ak nan gerizon, rachte ak libere tout moun. Misyon sa a defi nou pou nou disène bezwen epòk yo epi pou nou reponn ak kouraj ak fidelite nan antreprann kèlkeswa ministè ki ka pi byen pote inyon an ki se objektif nou an. Avèk respè pou tout kreyasyon an, nou travay pou garanti diyite imen tout moun, sitou pòv yo ak moun ki maltrete yo.
Konstitisyon Sè St. Joseph nan Brentwood, NY

Antanke Sè Sen Jozèf, karis nou an rele nou renmen Bondye ak pwochen san distenksyon. Nou kwè ke tout se youn e ke apèl nou an se pou yon lanmou enklizif aktif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an—lè, tè, dlo, plant, ak bèt. Nou wè tèt nou ann inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy Bondye a kontinye revele. Nou rekonèt responsablite nou pou balanse bezwen kominal nou yo ak bezwen Latè kounye a ak nan tan kap vini an.
Land Ethic Statement, Sisters of St. Joseph, Brentwood, NY

Dezi debaz Sè Sen Jozèf yo se reflete yon “lanmou pwofon pou Bondye ak pou pwochen san distenksyon”. Misyon nou se viv ak travay pou tout moun ka fè youn. Lè nou bati kominote relasyon kèlkeswa kote n ap viv ak sèvi, nou kenbe misyon sa a vivan. Kit nou fè pati moun k ap viv nan pòch povrete ak neglijans, nan katye klas mwayèn yo, oswa nan zòn ki gen plis richès, nou se "sè katye a" k ap eseye satisfè bezwen divès kalite moun ak kreye sant relasyon ak inite. .

Fidèl ak rèv fondatè nou yo, nou kontinye “divize vil la, chèche maladi yo epi geri yo”. Nan kontèks epòk yo, premye Sè Sen Jozèf yo te sitou fanm san edikasyon. Jodi a, chak fanm ki rantre nan kongregasyon an resevwa edikasyon ki nesesè pou akonpli ministè l.

Yo ka jwenn Sè Saint Joseph nan kwizin soup, abri, inivèsite, lekòl, lopital, tribinal, prizon, sant retrè, biwo, mezon retrèt, laboratwa, estidyo ak ospis. Nou se edikatè, avoka, doktè, enfimyè, terapis fanmi, travayè sosyal, defansè pasyan, direktè espirityèl, minis pawas, teolojyen, sikològ, terapis fizik, administratè, atis, otè, mizisyen, powèt ak yon pakèt lòt bagay.

Nou toujou ap chèche fè, jan istwa nou an di nou, "Kèlkeswa sa ki posib pou fanm yo fè" epi nan sosyete nou an kounye a, nou konnen sa a se tou senpleman tout bagay.
US Federasyon Sè St. Joseph

 Antanke Kongregasyon Gran Lanmou Bondye a, nou kwè Bondye ki renmen nou an prezan intimman nan tout kreyasyon an e li anvi li epandan. Anrasinen nou nan Levanjil Jezi a mande nou apwofondi konsyans nou sou gwo enjistis sistemik nan epòk nou an. Nou angaje tèt nou nan risk ak pri pou ankouraje bon relasyon ak jis pami tout sè ak frè nou yo ak Latè, kay komen nou an. Nou rekonèt koupab pwòp patipri nou yo ak patisipasyon nou nan politik ak pratik sosyal, politik ak relijye opresif. An repons a peche rasis la ak lòt mal, nou pwomèt tèt nou sibi transfòmasyon pèsonèl ak kominal. Nou angaje tèt nou pou pataje resous espirityèl ak materyèl nou yo, pou fè rezo ak patenarya, ak pou kreye fòmasyon kontinyèl ak opòtinite edikasyonèl pou adrese rasis, jistis restorativ, refòm imigrasyon, trafik moun, prejije LGBTQIA, inegalite sèks, chanjman nan klima, ak lòt pwoblèm k ap parèt. . Nan fason sa a, nou travay pou transfòmasyon tèt nou, Kongregasyon nou an, divès kominote kote n ap viv ak travay, ak monn nou an.
Deklarasyon Direksyon 2021, Sisters of St. Joseph, Brentwood, NY

Avèk lespri zele Manman Fondatè nou yo, nou afime ke pi gwo eritaj nou an se karis, misyon ak espirityalite nou ansanm ak eritaj rich nou pou reponn a bezwen epòk yo. Nou viv eritaj sa a nan renmen aktif, enklizif kounye a ak nan lavni an nan pataje resous espirityèl, entelektyèl ak materyèl nou yo. Nan tan sa a, nou pran angajman pou:
❖ Nouvo ministè ki satisfè bezwen epòk yo
❖ Ministè aktyèl yo nan espirityalite, edikasyon ak kontak
❖ Desizyon konsènan tè ak bilding ki respekte Latè ak maksimize itilizasyon pwopriyete nou yo nan yon fason ki reflete misyon nou, karism nou, CSJ Tè Etik ak Gid Pwopriyete.
❖ Lajan enpòtan ki deziyen pou reyalize pwojè ki anwo yo ak lòt efò ki sipòte eritaj nou an.
Deklarasyon Direksyon 2021, Sisters of St. Joseph, Brentwood, NY