Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 oktòb

Kòmantè koupe sou October 17
Refleksyon

Nan chak lavi gen yon moman kwazman apre yon moun pap janm menm jan an ankò. Yon kote, yon jan kanmenm defi a vini ki mete nou sou yon chemen diferan. Chemen objektif la. Chemen entegrite. Chemen transandans la ki leve nou—kè, lespri ak nanm—anlè nivo mizè de mond lan. Se moman sa a nan ki transandan yo espere, ti kras, chak jou a, vin gen plis enpak, plis sakre pase nenpòt kantite siksè politik. Kòm yon kilti, nou ka rive nan pwen sa a nan kilti sa a an masse. Se yon apèl pou nou tout pou nou pi byen, nou pi piti sipèfisyèl, nou pi serye sou sa sa vle di yon kretyen osi byen ke yon sitwayen. Sistèm nou te separe de tèt li dwe mete ansanm oswa nou ka pa janm vrèman yon sèl, ini kòm yon pèp, ankò.
Joan Chittister

Lapriyè

Se pou nou youn nan anpil.

Aksyon

Se disèt jou anvan eleksyon nasyonal nou an. Reflechi sou sa sa vle di yon kretyen ansanm ak yon sitwayen. Reflechi ke sa a se pa yon konpetisyon ak yon mantalite "ekip nou an kont ekip ou a". Sa a se sou chwazi sa ki pi bon pou yon nasyon divize. Se pa yon konpetisyon pou amizman. Li se yon chwa serye pou byen komen. Onètman konsidere baz pou pwòp desizyon ou.

Lekti Sigjere

Lè moun ki jis yo gen otorite, pèp la kontan.
Pwovèb 29:2

Moun ki vle vin pi gran nan mitan nou yo dwe sèvitè nou.
Matye 20:26

Politik, dapre Doktrin Sosyal Legliz la, se youn nan pi wo fòm charite, paske li sèvi byen komen. Mwen pa ka lave men mwen. Nou tout dwe bay yon bagay! Yon bon Katolik mele nan politik, ofri sa ki pi bon nan tèt li, pou moun ki gouvène kapab gouvène.
Pap Francis

Toujou vote pou prensip, menm si ou ka vote poukont ou, epi ou ka cheri refleksyon ki pi dous ke vòt ou pa janm pèdi.
Prezidan John Quincy Adams.

Si bagay yo ale mal nenpòt ki lè, pèp la pral ba yo dwa pa egzèse lapè nan dwa yo chwazi yo.
Prezidan Thomas Jefferson

Vòt se ekspresyon angajman nou anvè tèt nou, youn ak lòt, peyi sa a ak mond sa a. Ak enperatif pou vote se vrèman san patizan.
Sharon Salzberg

Sante kontinyèl ak vigè sistèm demokratik nou an depann de lespri piblik ak devosyon sitwayen li yo ki jwenn ekspresyon nan bwat vòt yo.
Prezidan Franklin D. Roosevelt

Chak elektè pa ta dwe senpleman vote, men vote sou enspirasyon yon gwo objektif pou sèvi nasyon an.
Prezidan Calvin Coolidge

Apati votè se abdikasyon sivik.
Charles M. Soufle

Travay votè Ameriken yo ap fè fas a… nan jou ak ane k ap vini yo se detèmine ki kè, lespri ak nanm ki bay kalite sa yo ki pi byen adapte pou inifye yon peyi olye pou yo divize l plis, pou geri blesi yon nasyon olye pou yo agrave blesi li yo. , epi asire pou pwochen jenerasyon an yon eritaj nan chwa ki baze sou konsyans enfòme olye ke youn nan reyaksyon ki baze sou laperèz enkonsyan.
Aberjhani

Kounye a plis pase tout tan anvan, pèp la responsab karaktè Kongrè yo a. Si kò sa a inyoran, ensousyan ak koripsyon, se paske pèp la tolere inyorans, ensousyan ak koripsyon. Si se entèlijan, vanyan e pi, se paske pèp la mande gwo kalite sa yo pou reprezante yo nan lejislati nasyonal la.
Prezidan James Garfield

Lapriyè anvan Eleksyon an

Bondye tout moun, nan ane eleksyon sa a, nan jou disènman sa yo, limen nou ak dife lanmou ou. Anflame kè nou ak kouraj pou n anbrase dyalòg ki transfòme ak verite ki libere. Kite lanmou nou ak jantiyès pou geri divizyon ak rekonsilye relasyon yo. Limyè imajinasyon nou yo ak insight pou vizyon epi kreye yon mond kote tout fè yon sèl. Brase aksyon nou yo ak jistis ak lapè pou angaje nou nan enkyetid enpòtan yo epi pran swen tout lavi. Dife lavi nou ak odas ak espwa pou riske tout pou misyon Bondye.
Roxanne Schares, SSND