Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 septanm

Kòmantè koupe sou September 11
Refleksyon

Nan anivèsè sa a nan jou trajik sa a, nou sonje ki jan nou te ini nan chòk ak doulè. Lè sa a, pa t gen divizyon. Nou pa t mande ki ras, ki relijyon, ki pati politik, oswa ki peyi orijin moun ki mouri yo. Nou pa t kenbe konpasyon nou pou mari yo, madanm yo, patnè yo oswa pitit yo. Ameriken yo te atake; Ameriken te mouri; Amerik te nan lapenn ak rezon. Jodi a, ven ane apre, nou toujou sonje yo; nou toujou onore yo; nou toujou nan lapenn; nou toujou santi chòk nou.

Poutan, douloure, nou te chanje depi lè sa a. Nou kriye kounye a pou divizyon, vyolans, rayisman ki parèt depi jou inite nasyonal sa a e k ap rache lavi nou. Nou se yon nasyon ki an otaj vyolans, yon pèp k ap vòlè konpasyon yo ak nanm yo. Menm lè nou komemore anivèsè tris sa a, liy ki genyen ant "nou" ak "yo" yo pi sevè twoub idantite nasyonal nou an. Nou nan lapenn epi sonje moun nou te pèdi sou 9/11, men malerezman, nou pa yon temwayaj an sante pou Amerik yo te mouri a ankò.

Pandan n ap komemore anivèsè douloure sa a, ann lapenn tou pou nasyon sa a ki te dekouraje ak laverite ak reyalite e ki sanble angoudi soti nan limanite rasyonèl li. Se pou nou lapenn paske demokrasi frajil ke nou cheri a ap detwi pa enterè pwòp tèt ou ak pouvwa eksklizif la.

Poukisa nou bliye kiyès nou te panse nou te e ki kote doulè nasyonal nou ta dwe santi ak pataje sou li? Apati doulè sa a se pou nou aprann konpasyon ak nan divizyon sa a se pou nou aprann retabli pouvwa inyon an. Se pou memwa moun ki te mouri akoz rayisman yo libere nou anba pwòp rayisman nou yo. Se pou dlo nan je nou yo pa gaspiye sou separasyon ak kòlè men vin bom gerizon nou an.

Lapriyè

Bondye ki gen bon konprann ak konpasyon kreye nouvo soti nan sa ki mal. Fè nou enstriman ak ajan kreyasyon pandan n ap fè efò pou n fè defi yo tounen opòtinite ak benediksyon pou lòt moun ak pou tèt nou.

Aksyon

Reflechi sou dèy ini yon nasyon apre 9/11. Panse ak repons nou an kounye a. Ki kote lapenn piblik ini nou an ye pou tout sa ki pase e k ap pase? Ki kote klète nou sou sa k ap eseye detwi nou? Ki jan nou chak ka vin ajan gerizon?

Lekti Sigjere

Yo tande yon vwa nan Rama, yon lapenn ak gwo kriye, Rachèl ap kriye pou pitit li yo, li refize jwenn konsolasyon, paske yo pa la ankò.
Jeremi 31:15

Jezi te konnen panse yo, li di yo: “Tout wayòm ki divize kont tèt li pral detwi, e tout vil oswa tout kay ki divize kont tèt li p ap kanpe.
Matye 12:25

Kite deyè enterè pwòp tèt ou ki fè kè w di, simonte endiferans ki fè kè w pa sansib pou lòt moun, konkeri rezònman ki ka touye w, epi ouvri tèt ou pou dyalòg ak rekonsilyasyon. Lè lòm panse sèlman ak tèt li, pwòp enterè pa l, li mete tèt li nan sant la, lè li pèmèt tèt li kaptive pa zidòl dominasyon ak pouvwa yo, lè li mete tèt li nan plas Bondye, lè sa a tout relasyon yo kase e tout bagay ap depafini. Lè sa a, pòt la louvri nan vyolans, endiferans ak konfli. Èske nou ka soti nan espiral lapenn ak lanmò sa a? Èske nou ka aprann yon lòt fwa ankò mache ak viv nan chemen lapè?
Pap Francis

Kòm vè kraze, siman kraze ak asye fonn nan lanfè a nan mechanste san sans, kè a nan limanite kriye nan kè sere. 11 septanm 2001 - yon jou kote move potansyèl ego egare te ekspoze ankò. Pandan ke monuments nou yo tonbe nan yon nwaj lafimen ak debri, anba yon vag nan chòk ak raj, yon bagay reveye nan kè nou: konpasyon. Toudenkou, obsession monn nan te disparèt pandan n ap kriye pou sitiyasyon lòt moun. Nan memwa jou trajik sa a, ann mete men ansanm epi priye pou favè Bondye geri, ini ak pèmèt nou sèvi ak lanmou.
Enkoni

Kèlkeswa kote nou te soti, ki Bondye nou te priye, oswa ki ras oswa etnisite nou te, nou te ini kòm yon sèl fanmi Ameriken... pandan n ap onore memwa moun nou te pèdi yo, ann rele lespri sa a ankò. Se pou nou renouvle sans nou nan objektif komen. Epi ann reyafime lyen nou pataje kòm pèp la: ke pami anpil, nou fè youn.
Barack Obama

Foto yo rete avèk nou - dife yo ak debri ki tonbe, epi, ki pi antant, figi yo. Gade jan anpil nan yo te jèn, moun ki te panse ta gen anpil plis tan, anpil 'pita' lè yo te kapab fè tout bagay yo te vle fè toutbon. Mwen lapenn pou fanmi yo - sitou pou moun, tankou mwen, ki pa jwenn okenn tras nan moun yo te renmen yo. Men, mwen lapenn plis toujou pou moun ki te mouri jou sa a. Yo pa t 'kapab konnen sa nou konnen kounye a sou kado presye tan an.
Cokie Roberts

Si ou pa soufle lespri nasyon an, si ou pa gen yon sans feròs pou youn ak lòt, ou pa pral fè sakrifis pou byen komen.
David Brooks

Vrè patriyotis rayi enjistis nan pwòp peyi li plis pase nenpòt lòt kote.
 Clarence Darrow

Si nou pa aprann anyen ankò nan trajedi sa a, nou aprann lavi a kout e pa gen tan pou rayi.
Sandy Dahl

Sonje èdtan yo apre 11 septanm lè nou te reyini kòm youn! Se te pi move jou nou te janm wè, men li te fè soti pi bon nan nou tout.
Jan Kerry