Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

7 septanm

Kòmantè koupe sou September 7
Jounen travay
Refleksyon

 Premye jou fèt Travayè a te selebre madi 5 septanm 1882. Se te yon rezilta mouvman travayè a e li te fèt pou selebre reyalizasyon sosyal ak ekonomik travayè Ameriken yo. Se yon jou fèt difisil pou anpil Ameriken. Atravè Amerik la, travayè ki afekte nan pandemi an ap chèche opòtinite ekonomik ak sekirite ak travay pou bay li. Nòm debaz nou dwe konsidere se diyite moun nan. Lafwa nou mande nou pou nou mezire sistèm ekonomik nou an pa sèlman pa pwodiksyon, men tou pa fason mwayen pwodiksyon ak pratik li yo afekte moun. Konsantrasyon privilèj ki baze sou relasyon enstitisyonèl ki distribye pouvwa ak richès san rezon pa satisfè nòm moral nou yo. Nou ta dwe sonje lit orijinal travayè yo pou simonte sistèm enjis yo nan lòd yo reyalize bezwen debaz li yo, epi konsidere sa ki te pase depi. Antanke kretyen ak sitwayen nou rele pou nou gade Jounen Travay apati revandikasyon jistis debaz yo.

Lapriyè

Ann priye pou tout moun ki anvi jwenn travay jis e pou moun k ap travay pou defann dwa ak bezwen travayè yo toupatou.

Aksyon

Reflechi sou fason desizyon w pran pou w achte sèvi diyite moun ak byen komen. Konsidere pwennvi politik ou ak desizyon w an tèm de angajman w pou jistis levanjil la.

Lekti Sigjere

Pa pwofite yon travayè ki pòv e ki nan nesesite, kit se yon Izrayelit parèy, kit se yon etranje ki abite nan youn nan vil nou yo.
Detewonòm 24:14

Moun k'ap travay ak men l' se yon travayè. Moun ki travay ak men l ak tèt li se yon atizan. Moun ki travay ak men l ak tèt li ak kè l se yon atis.
Francis nan Assisi

 Wòl enpòtan òganizasyon sendikal yo dwe admèt: objè yo se reprezantasyon divès kategori travayè yo, kolaborasyon legal yo nan pwogrè ekonomik sosyete a, ak devlopman nan sans nan responsablite yo nan realizasyon an nan byen komen an.
Pap Pòl VI

Eksperyans istwa a anseye ke òganizasyon sa yo se yon eleman endispansab nan lavi sosyal, espesyalman nan sosyete modèn endistriyalize yo.
Jan Pòl II (re: sendika travayè yo)

Nou pa ka separe sa nou kwè ak fason nou aji sou mache a ak pi laj kominote a, paske se la nou fè kontribisyon prensipal nou nan pouswit jistis ekonomik.
USCCB, Jistis ekonomik pou tout moun

Yon santèn fwa chak jou mwen raple tèt mwen ke lavi anndan ak deyò mwen depann de travay lòt moun, vivan kou mò, e ke mwen dwe fè efò pou m bay nan menm mezi mwen te resevwa epi mwen toujou ap resevwa..
Albert Einstein

Se te mouvman travayè a ki te ede sekirize anpil nan sa nou pran pou nou jodi a. Semèn travay 40 èdtan, salè minimòm, konje fanmi, asirans sante, Sekirite Sosyal, Medicare, plan retrèt. Pyè prensipal sekirite klas mwayèn yo tout pote etikèt sendika a.
Barack Obama

ATout travay ki leve limanite gen diyite ak enpòtans epi yo ta dwe antreprann ak ekselans rigoureux.
Martin Luther King Jr.

mwen kwè nan diyite travay la, kit ak tèt oswa men; ke mond lan pa dwe pèsonn yon vi men ke li dwe chak moun yon opòtinite pou fè yon vi.
John D. Rockefeller

Se yon moun sòt sèlman ki ta eseye anpeche travayè yo ak fanm travayè yo dwa pou yo rantre nan sendika yo chwazi a.
Dwight D. Eisenhower

Lyen ki pi solid nan senpati imen an deyò relasyon fanmi an ta dwe youn ini moun k ap travay nan tout nasyon ak lang ak fanmi.
Abraham Lincoln

 Sendika nou yo pa gwoup etwat k ap chèche pwòp tèt yo. Yo te ogmante salè, diminye èdtan, epi yo bay benefis siplemantè. Atravè negosyasyon kolektif ak pwosedi doleyans yo, yo te pote jistis ak demokrasi nan boutik la.
John F. Kennedy